9 faktów o NGO na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku zarejestrowana jest niemal co dziesiąta polska organizacja. Sektor w tym rejonie jest nieco młodszy, działa bardziej lokalne, ma trochę niższe przychody, jednak jego statystyczny obraz nie różni się znacząco od charakterystyki stowarzyszeń i fundacji z całej Polski. Można powiedzieć, że dolnośląskie wyróżnia się na tle innych województw tym, że się prawie niczym nie wyróżnia.

1. Liczba dolnośląskich organizacji. Ile jest NGO na Dolnym Śląsku?

W województwie dolnośląskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 10 393 fundacji i stowarzyszeń, co stanowiło 9% całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie oznaczało to 36 organizacji na 10 tys. mieszkańców.

2. Wiek organizacji

62% z Dolnego Śląska działa nie dłużej niż 10 lat, w całym sektorze takich organizacji jest 57%. Jednak proporcja stowarzyszeń i fundacji o najdłuższym stażu (ponad 15 lat) jest w dolnośląskim i całej Polsce taka sama (24%).

Wykres 1. Struktura wieku dolnośląskich organizacji na tle ogólnopolskim

3. Dziedziny aktywności organizacji. Czym zajmują się NGO na Dolnym Śląsku?

Podobnie jak w całym sektorze, najwięcej dolnośląskich organizacji jako najważniejszy obszar swoich działań wskazuje „sport, turystykę, rekreację i hobby” (34%), na drugim miejscu jest „edukacja i wychowanie” (17%), na trzecim „kultura i sztuka” (13%).

Wykres 2. Główne dziedziny działań dolnośląskich organizacji na tle ogólnopolskim

4. Zasięg działań organizacji. NGO na Dolnym Śląsku – lokalne czy ogólnopolskie?

W województwie dolnośląskim 44% organizacji działa w skali nie większej niż lokalna (najbliższego sąsiedztwa, gminy lub powiatu). W całym kraju takich organizacji jest o siedem punktów procentowych mniej – 37%. Odpowiednio więcej jest w całym sektorze organizacji ogólnopolskich (28%), a na Dolnym Śląsku 21%.

Wykres 3. Zakres działań dolnośląskich organizacji na tle ogólnopolskim

5. Płatni pracownicy, wolontariusze i członkowie. Kto działa i  pracuje w NGO na Dolnym Śląsku?

Ponad połowa organizacji w dolnośląskim (51%) działa wyłącznie w oparciu o pracę społeczną (w całym sektorze 45%). Co najmniej jednego stałego pracownika (pracującego co najmniej raz w tygodniu) ma 31% dolnośląskich NGO, w całej Polsce 35%.

Mimo nieco mniejszej skali zatrudnienia w dolnośląskim sektorze, organizacje z tego regionu rzadziej niż w całej Polsce korzystają z pomocy wolontariuszy (niebędących członkami stowarzyszeń ani władz) – współpracuje z nimi 54% stowarzyszeń i fundacji na Dolnym Śląsku i 61% w całym kraju.

Za to członkowie stowarzyszeń są nieco bardziej aktywni, niż w całej Polsce – 49% włącza się w działania swoich organizacji, w całym sektorze 48%.

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w dolnośląskim sektorze na tle ogólnopolskim

6. Przychody dolnośląskich organizacji w 2014 roku. Ile pieniędzy mają NGO na Dolnym Śląsku?

Na Dolnym Śląsku i w całej Polsce niemal tyle samo jest organizacji o najniższych przychodach, do 10 tys. zł rocznie, za to grupa stowarzyszeń i fundacji o średnich budżetach (między 10 tys. a 100 tys. zł) jest bardziej znacząca w dolnośląskim (stanowi 43% w stosunku do 39% w całym sektorze).

W konsekwencji mniej jest na Dolnym Śląsku organizacji o największych przychodach (powyżej 100 tys. zł): 22%, podczas gdy w całym kraju 27%.

Wykres 5. Przychody dolnośląskich organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim

7. Źródła przychodów. Skąd NGO na Dolnym Śląsku mają pieniądze?

Dolnośląskie organizacje w 2014 roku korzystały częściej niż stowarzyszenia i fundacje w całym kraju ze środków samorządowych, składek członkowskich, a także filantropii indywidualnej i instytucjonalnej, choć różnice nie były duże (nie więcej niż 4 pkt. proc.).

Środki z pozostałych źródeł rzadziej trafiały do budżetów organizacji na Dolnym Śląsku, jednak tu też nie można mówić o dużej dysproporcji (maksymalnie 6 pkt. proc.).

Różnice między przeciętnymi przychodami z poszczególnych źródeł w większości przypadków także nie są duże – wyjątek stanowią publiczne środki zagraniczne, z których przeciętna dotacja w województwie dolnośląskim przewyższa o ponad 30 tys. zł przeciętną dotację w całej Polsce, a także publiczne środki rządowe, z których z kolei trafia do przeciętej organizacji na Dolnym Śląsku o 10 tys. zł mniej niż w całym sektorze.

Tabela 1. Źródła przychodów dolnośląskich organizacji na tle ogólnopolskim

8. Współpraca NGO z samorządem na Dolnym Śląsku

Na Dolnym Śląsku współpraca organizacji z samorządem lokalnym jest oceniania przez III sektor lepiej niż w całym kraju – średnia ocena jakości współpracy z samorządem (na 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „bardzo zła”, a 10 „bardzo dobra”) wynosi tam 7,14, a w całym sektorze 6,88.

Lepsza ocena współpracy jest zazwyczaj związana z częstszym udziałem organizacji w konsultacjach organizowanych przez lokalny samorząd. Zasada ta potwierdza się także na Dolnym Śląsku: brało w nich udział 42% dolnośląskich organizacji i 39% całego sektora.

9. Problemy oraz opinie o sektorze. Jak NGO z Dolnego Śląska oceniają III sektor i warunki, w jakich funkcjonuje?

Opinie na temat funkcjonowania sektora, a także stosunku administracji publicznej (czy szerzej – państwa polskiego) do organizacji, to obszar, w którym widać największe różnice między dolnośląskim a ogólnopolskim sektorem. Wyraźnie widać, że warunki działania organizacji, a także rolę, jaką odgrywało w ich kształtowaniu państwo, dolnośląskie organizacji oceniły w 2015 roku pozytywnie. Co ciekawe, sektor pozarządowy – według działaczy z Dolnego śląska – upodabnia się do administracji publicznej.

Zdaniem ekspertki…

Mirosława Hamera z Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu nie jest zdziwiona faktem, że współpraca między organizacjami a samorządem w dolnośląskim jest dobrze oceniana przez NGO, które chętniej niż w całej Polsce uczestniczą w konsultacjach organizowanych przez władze lokalne. Podkreśla, że potwierdzają to liczne badania.

Być może właśnie dlatego działania państwa polskiego, a więc generalnie instytucji publicznych (tych lokalnych i centralnych), były w 2015 roku postrzegana przez dużą część dolnośląskich organizacji jako sprzyjająca sektorowi.

Również z rozwiniętą współpracą między organizacjami pozarządowymi a samorządem (także finansową) należy łączyć bardziej powszechne na Dolnym Śląsku poparcie dla innej opinii: „większość organizacji upodabnia się pod względem sposobu działania do administracji publicznej” (zgadza się z nią 43% NGO, w całym sektorze 33%).

Zdaniem Mirosławy Hamery nie świadczy ono o słabym poczuciu sektorowej odrębności czy tożsamości na Dolnym Śląsku, ale raczej jest wyrazem profesjonalizmu organizacji współpracujących z sektorem publicznym, które starają się sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez administrację samorządową.


Od redakcji:
Tekstem „10 faktów o NGO na Dolnym Śląsku” rozpoczynamy serię artykułów zawierających zestaw podstawowych danych na temat organizacji w poszczególnych województwach.

 

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.