Konkurs dotacyjny: Organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego

Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego we Wrocławiu. Oferty należy składać do 12 stycznia 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2016-12-22, 15.15

Celem realizacji zadania publicznego jest wspieranie rodziców i/lub opiekunów w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz pomoc w zorganizowaniu m.in. opieki, zajęć specjalistycznych czy pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

W okresie od 01.03.2017 roku do 15.03.2017 roku przygotowanie i doposażenie pomieszczeń. Od 16.03.2017 roku zapewnienie co najmniej 100 miejsc w każdym dniu działania placówki dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie i prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego we Wrocławiu.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności ma zadanie:
- organizować zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
- realizować indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Placówka zapewni również:
- zajęcia wychowawcze;
- zajęcia edukacyjne (w tym pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych);
- zajęcia artystyczne;
- zajęcia muzyczne;
- zajęcia i warsztaty kulinarne;
- zajęcia komputerowe;
- zajęcia samoobsługowe;
- zajęcia integracyjne;
- organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego obejmuje działaniami opiekuńczo – wychowawczymi i terapeutycznymi dzieci w wieku szkolnym tj. od 6 – 18 lat. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci młodsze oraz starsze kontynuujące naukę.

Przyjmowanie do placówki wsparcia dziennego odbywa się bez skierowania. Pobyt w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

Placówka wsparcia dziennego przyjmuje dzieci z rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań opiekuńczo – wychowawczych, a w szczególności pochodzących z rodzin wielodzietnych, ubogich, niezaradnych wychowawczo i życiowo, zagrożonych uzależnieniami i przemocą. Zapobiega niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez oddziaływania opiekuńczo – wychowawcze, edukacyjne i profilaktyczno – terapeutyczne.

Placówka wsparcia dziennego pracuje przez cały rok przez wszystkie dni robocze minimum 7 godzin dziennie, w godzinach 13.00 – 20.00. Placówka organizuje uroczystości z okazji świąt oraz zapewnia stacjonarny wypoczynek letni.

Placówka będzie współpracowała w ww. zakresie z pracownikami Działu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej MOPS. Pracownicy placówki będą zobowiązani do prowadzenia indywidualnych kart pracy z odbiorcami, ewidencji odbiorców w każdym dniu zajęć.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2016-12-22 do 2017-01-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy - dodaj komentarz
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.