Konkurs dotacyjny: Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - II edycja

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - II edycja. Oferty należy składać do 23 stycznia 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-01-03, 14.12

Zadanie polegać ma na prowadzeniu noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Noclegownia zapewnia schronienie, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Funkcjonowanie noclegowni określa regulamin organizacyjny przygotowany przez kierownika ośrodka i przedstawiony do wglądu Kierownika Zespołu ds. Osób bezdomnych i Uchodźców MOPS. O każdej zmianie wprowadzonej do regulaminu oferent powiadamia Kierownika ZOBU.

Oferent zapewni nocleg osobom bezdomnym w sposób ciągły przez 7 dni w tygodniu od godzin wieczornych do porannych (w wyjątkowych okolicznościach np. ze względu na trudne warunki atmosferyczne, chorobę stwierdzoną przez lekarza- osoba bezdomna może pozostawać w noclegowni całą dobę).

Oferent będzie zapewniał w noclegowni w okresie wyższych temperatur 120 miejsc noclegowych. W okresie niskich temperatur przynajmniej od 1 listopada do 31 marca Noclegownia zapewni minimum 200 miejsc noclegowych.

Pobyt w noclegowni nie powinien przekraczać okresu 3 miesięcy łącznie w ciągu roku, w innym przypadku Zleceniobiorca będzie zobowiązany do podjęcia intensywnej pracy nad klientem i zawarcia pomiędzy nim a pracownikiem socjalnym ZOBU Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności.
Oferent będzie zobowiązany do rzetelnego prowadzenia rejestru mieszkańców noclegowni. W dokumentacji należy zamieścić:
1. pełne imię i nazwisko,
2. datę urodzenia,
3. adres ostatniego zameldowania na pobyt stały
4. ewentualnie nr PESEL
5. krótki opis sytuacji życiowej, która jest powodem korzystania z pomocy dofinansowanej ze środków Gminy Wrocław.

W dokumentacji tej znajdzie się również informacja o pobytach w noclegowni oraz Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności w przypadku pobytu dłuższego niż łącznie 3 miesiące. Wgląd do dokumentacji ma kierownik ośrodka, Kierownik Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPS, Z-ca Kierownika
ZOBU, pracownik socjalny Zespołu ds. Osób bezdomnych i Uchodźców MOPS lub inni pracownicy uprawnieni przez Dyrektora MOPS.

Oferent, który będzie prowadzić schronisko i noclegownię zobowiązany będzie do współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, w szczególności z Zespołem ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców oraz z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie, długotrwale bezrobotnych, świadczących poradnictwo prawne i psychologiczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2016-12-30 do 2017-01-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.