9 faktów o NGO w województwie warmińsko-mazurskim

Co charakteryzuje organizacje w województwie warmińsko-mazurskim? Na pewno bardzo dobrze oceniana współpraca z samorządem i wysoki udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez władze lokalne. A także umiejętność pozyskiwania wolontariuszy – z ich wsparcia korzysta ¾ warmińsko-mazurskiego sektora.

Wiadomość archiwalna

A A A


1. Liczba warmińsko-mazurskich organizacji. Ile jest NGO w województwie warmińsko-mazurskim?

W województwie warmińsko-mazurskim pod koniec 2015 roku zarejestrowanych było 4 970 fundacji i stowarzyszeń, co stanowiło ok. 4% całego polskiego sektora. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w regionie oznaczało to 35 organizacje na 10 tys. mieszkańców.
 

2. Wiek organizacji

W województwie warmińsko-mazurskim jest nieco więcej organizacji młodszych (nie więcej niż 10 lat działa 62% sektora w tym województwie i 57% w całej Polsce). Jednocześnie stowarzyszeń i fundacji o stażu ponad 15-letnim jest w warmińsko-mazurskim o 5 punktów procentowych mniej niż w całym kraju (19% w stosunku do 24% w Polsce).

Wykres 1. Struktura wieku warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

Wykres 1. Struktura wieku warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim
 

3. Dziedziny aktywności organizacji. Czym zajmują się warmińsko-mazurskie NGO?

Proporcje między głównymi dziedzinami aktywności organizacji pozarządowych w warmińsko-mazurskim są zbliżone do tych w całym kraju. O 2-3 punkty procentowe więcej w opisywanym województwie jest organizacji kulturalnych, edukacyjnych i działających na rzecz rozwoju lokalnego, za to mniej (różnice 1 punktu procentowego) jest organizacji sportowych, pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Mniej jest też w warmińsko-mazurskim organizacji działających w „innych”, mniej licznie reprezentowanych dziedzinach (13% vs. 17% w całej Polsce).

Wykres 2. Główne dziedziny działań warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

Wykres 2. Główne dziedziny działań warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

4. Zasięg działań organizacji. NGO w warmińsko-mazurskim – lokalne czy ogólnopolskie?

Udział organizacji o lokalnym zasięgu jest w województwie warmińsko-mazurskim większy niż w całej Polsce (45% NGO z tego regionu działa w skali nie większej niż gmina/powiat, w całej Polsce 37%), za to mniej jest stowarzyszeń i fundacji o ogólnopolskim zakresie działań (w warmińsko-mazurskim taki obszar oddziaływania deklaruje 23%, w całym sektorze 28%) oraz takich, które są aktywne na terenie innych krajów – w warmińsko-mazurskim jest ich 8%, w całej Polsce 10%.

Wykres 3. Zakres działań warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

Wykres 3. Zakres działań warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

5. Płatni pracownicy, wolontariusze i członkowie. Kto działa i pracuje w NGO w województwie warmińsko-mazurskim?

Udział organizacji opierających się wyłącznie na pracy społecznej w województwie warmińsko-mazurskim jest nieco mniejszy niż w całym kraju (42% vs. 45%). Jednak w opisywanym województwie stałych pracowników ma tylko 19% organizacji (w całym kraju 35%), za to niemal dwa razy częściej niż w całej Polsce warmińsko-mazurskie stowarzyszenia i fundacje płacą za pracę na swoją rzecz od czasu do czasu lub sporadycznie (na takiej zasadzie współpracuje z płatnymi pracownikami 39% sektora w warmińsko-mazurskim i 20% w kraju).

Członkowie stowarzyszeń są w województwie warmińsko-mazurskim nieco mniej zmotywowani do działania niż w całym kraju – zgodnie z deklaracjami liderów warmińsko-mazurskich organizacji aktywnych jest średnio ok. 43% zrzeszonych osób (w całym kraju 48%).

Wydaje się jednak, że brak stałych pracowników i umiarkowanie aktywnych członków organizacje na Warmii i Mazurach umieją sobie zrekompensować bardzo dobrą współpracą z zewnętrznymi wolontariuszami (niebędącymi członkami, ani przedstawicielami władz) – wspierają oni 75% NGO w warmińsko-mazurskim i 61% w całej Polsce.

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w warmińsko-mazurskim sektorze na tle ogólnopolskim

Wykres 4. Praca odpłatna i społeczna w warmińsko-mazurskim sektorze na tle ogólnopolskim

 

6. Przychody organizacji w 2014 roku. Ile pieniędzy mają warmińsko-mazurskie NGO ?

Aż o 10 punktów procentowych mniej było w 2014 roku w województwie warmińsko-mazurskim organizacji o najwyższych budżetach (powyżej 100 tys. zł): w opisywanym województwie stanowiły 17% sektora, a w całym kraju 27%. Jednocześnie odpowiednio większy udział mają w warmińsko-mazurskim sektorze miały organizacje o budżetach średnich (między 10 tys. a 100 tys. zł): 46% w stosunku do 39% w całym sektorze, a także małych (do 10 tys. zł): 37% vs. 34% w całym kraju.

Wykres 5. Przychody warmińsko-mazurskie organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim

Wykres 5. Przychody warmińsko-mazurskie organizacji w 2014 roku na tle ogólnopolskim

 

7. Źródła przychodów. Skąd NGO w województwie warmińsko-mazurskim mają pieniądze?

W 2014 roku warmińsko-mazurskie organizacje częściej niż w całym kraju (choć różnice nie były duże) korzystały ze źródeł samorządowych (57% vs. 55%), filantropii indywidualnej (48% vs. 47%) i instytucjonalnej (39% vs. 35%), a także przychodów z własnego majątku (16% vs 15%).

Jednak największą przewagę nad stowarzyszeniami i fundacjami z całej Polski miały warmińsko-mazurskie NGO pod względem korzystania ze składek członkowskich – w swoich budżetach miało je 75% organizacji na Warmii i Mazurach i 60% w całym kraju. Różnica ta związana jest jednak w dużej mierze z innym udziałem stowarzyszeń – w warmińsko-mazurskim jest ich 91%, a w całej Polsce 84%.

Z drugiej strony rzadziej w warmińsko-mazurskim były w 2014 roku wykorzystywane takie źródła jak: publiczne środki zagraniczne (17% vs. 18%), a także publiczne środki administracji rządowej (14% vs. 18%). Mniejszy był udział w warmińsko-mazurskim sektorze stowarzyszeń i fundacji, które otrzymywały wsparcie od innych NGO (12% vs 14%), a także takich, które miały wpływy z działalności ekonomicznej – w tym wypadku różnica była bardziej znacząca, w warmińsko-mazurskim z działalności odpłatnej lub gospodarczej przychody w 2014 zadeklarowało 11% NGO, a w całej Polsce 17%.

Tabela. Źródła przychodów warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

Tabela. Źródła przychodów warmińsko-mazurskich organizacji na tle ogólnopolskim

 

8. Współpraca warmińsko-mazurskich NGO z samorządem

W województwie warmińsko-mazurskim współpraca organizacji z samorządem lokalnym jest oceniania przez III sektor lepiej niż we wszystkich innych województwach – średnia ocena jakości współpracy z samorządem (na 10-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza „bardzo zła”, a 10 „bardzo dobra”) wynosi tam 7,25, a w całym sektorze 6,88.

Tak dobra ocena wzajemnych relacji przekłada się na wysoki udział w lokalnych konsultacjach – z deklaracji warmińsko-mazurskich organizacji wynika, że ponad połowa (56%) uczestniczyło w konsultacjach organizowanych przez lokalny samorząd w ciągu ostatnich 2 lat (w całym kraju było to 39%).
 

9. Problemy oraz opinie o sektorze. Jak NGO z warmińsko-mazurskiego oceniają III sektor i warunki, w jakich funkcjonuje?

Trudności ze zdobyciem środków finansowych lub sprzętu częściej dotykają warmińsko-mazurskie NGO – narzeka na nie 79% stowarzyszeń i fundacji w opisywanym województwie i 65% w całej Polsce. Jednocześnie problem z nadmiernie skomplikowanymi formalnościami związanymi z korzystaniem ze środków grantodawców i sponsorów także są w tym regionie dla organizacji bardziej dotkliwe – jako dokuczliwe wskazuje je 69% warmińsko-mazurskiego sektora i 60% ogólnopolskiego.

Jednocześnie warmińsko-mazurskie organizacje są bardziej niż stowarzyszenia i fundacje w całej Polsce przekonane o istnieniu sektora pozarządowego jako wspólnoty – mniejszy odsetek podważa tą tezę i twierdzi, że istnieją wyłącznie organizacje realizujące swoje cele (47% vs. 61% w całym kraju).

Podzielane w warmińsko-mazurskim przekonanie o odrębności sektora pozarządowego potwierdza też fakt, że tylko 20% warmińsko-mazurskich organizacji uważa, że NGO upodabniają się w sposobie działania do administracji publicznej – w całym kraju sądzi tak 33% stowarzyszeń i fundacji.

Opinie o III sektorzeKomentarz eksperta:

Maciej Bielawski, wicedyrektor ds. programowych w Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, nie jest zaskoczony wynikającą z badań diagnozą sektora warmińsko-mazurskiego. Uważa, że sytuacja społeczno-gospodarcza regionu i jego uwarunkowania historyczne wpływają na większą potrzebę organizowania się, co przejawia się większą niż przeciętnie w Polsce liczbą organizacji na 10 tys. mieszkańców.

Dzięki pracy w Stowarzyszeniu ESWIP Bielawski ma szansę obserwować organizacje zarówno miejskie, jak i te działające na terenach wiejskich. Dostrzega specyfikę każdej z tych grup. Podkreśla, że mimo iż organizacje wiejskie rzadziej zgłaszają się do nich po wsparcie (choć korzystają z niego chętnie, kiedy konsultanci docierają do nich na miejsce), to cechuje je duża umiejętność wykorzystywania lokalnego potencjału.

Utrzymując codzienne kontakty z organizacjami z warmińsko-mazurskiego Bielawski zna ich problemy związane z brakiem środków i sprzętu, dlatego nie jest zaskoczony mniejszym odsetkiem stowarzyszeń i fundacji o budżetach powyżej 100 tys. zł. Wie także, że większość musi bazować na aktywności członków i wolontariuszy. Mimo wszystko dziwi się, że różnice między poziomem zatrudnienie stałego płatnego personelu w całym kraju i w województwie warmińsko-mazurskim są aż tak duże.

Maciej Bielawski potwierdza, że kontakty między lokalnymi samorządami a organizacjami w warmińsko-mazurskim są dosyć intensywne (funkcjonują liczne ciała dialogu) i obudowane dużą liczbą dokumentów – strategii, programów itd. Dlatego organizacje mają poczucie zainteresowania i docenienie ze strony lokalnych decydentów. Dobre doświadczenia w tym obszarze przekładają się też na pewno na większą wiarę w sens współpracy wewnątrz sektora i tworzenia sieci oraz federacji. Przejawia się to w badaniu m.in. większą wiarą w istnienie sektora pozarządowego w Polsce.

 

Od redakcji:

Artykuł powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonym mieszaną metodą CAPI oraz CAWI, między kwietniem a wrześniem 2015 roku na ogólnopolskiej, losowej próbie 4 tysięcy stowarzyszeń i fundacji na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Badania zostały sfinansowane ze środków Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.


„Pozarządowe Centrum Informacji, Wiedzy i Opinii ngo.pl.” Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.