Konkurs dotacyjny: Pilotażowy program - Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Pilotażowy program - Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw. Oferty należy składać do 5 maja 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-04-14, 15.35

Opis zadania

Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw - to pilotażowa formuła wspierania aktywności społecznej i obywatelskiej lokalnych społeczności oraz wzmacniania kluczowych kompetencji uczestników – w szczególności współpracy w zespole i działania projektowego.

Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw zakłada wspieranie wyłącznie nieformalnych grup mieszkańców, realizujących samodzielne projekty i inicjatywy społeczne [nieinwestycyjne] na rzecz lokalnej społeczności Wrocławia.

Od Oferenta oczekuje się kompleksowego wykonania zadania z uwzględnieniem następujących jego elementów:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na realizację projektów zgłoszonych przez nieformalne grupy mieszkańców;
Procedura wyboru projektów musi być transparentna, zapewniać jawność i uczciwą konkurencję oraz przede wszystkim uwzględniać wkład pracy społecznej członków lokalnej grupy nieformalnej i celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej;

W skład lokalnej grupy nieformalnej muszą wchodzić minimum 3 osoby, które ukończyły 18 lat mieszkające we Wrocławiu i/lub uczące się we Wrocławiu w szkołach ponadgimnazjalnych lub na wyższych uczelniach - jedna z tych osób musi pełnić rolę lidera grupy;

Nieformalne grupy lokalne mogą zrealizować własny projekt mieszczący się w następujących sferach pożytku publicznego wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia o pożytku publicznym i o wolontariacie:

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

Wsparcie finansowe ze środków Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw jednego projektu nie może przekroczyć 5.000 zł, z zastrzeżeniem, że jeden projekt nie może otrzymać mniejszego dofinansowania niż 1.000 zł;

Wyklucza się możliwość ponoszenia kosztów wynagrodzeń związanych z pracą nieformalnych grup mieszkańców. Nieformalne grupy mieszkańców realizują projekt w formie wolontariatu.

Nieformalne grupy mieszkańców muszą być zobowiązane do prowadzenia dokumentacji merytorycznej/finansowej realizowanych projektów. Koszty finansowe projektów przyjętych do realizacji przez nieformalne grupy mieszkańców ponosi Oferent ze środków pochodzących z dotacji;

Preferowane powinny być projekty, które będą realizowane uwzględniając infrastrukturę zrealizowaną w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

2. Przygotowania i przeprowadzenia pięciu 2-3 godzinnych warsztatów dla minimum 20 osób każdy, o tematyce zarządzania projektem we Wrocławskim Funduszu Małych Inicjatyw.
3. Opracowania harmonogramu działań poszczególnych nieformalnych grup mieszkańców;
4. Wsparcie w procesie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów nieformalnych grup mieszkańców poprzez szkolenia, doradztwo i nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją projektów;
5. Promocji Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw, zamieszczenia oraz aktualizacji informacji dotyczących realizowanego zadania oraz projektów przeprowadzanych przez nieformalne grupy mieszkańców na wskazanej w ofercie stronie internetowej i/lub poprzez media społecznościowe.
6. Ewaluacji zadania. Po zakończeniu realizacji każdego projektu nieformalnej grupy mieszkańców Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania skuteczności jej działań poprzez udokumentowanie realizacji projektu. Wnioski, ankiety, uwagi zbierane podczas realizacji projektu zebrać w formie raportu i dołączyć do sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
7. Odpowiedzialności Oferenta za prawidłową realizację zadania publicznego, w tym za wydatkowanie środków finansowych.

UWAGA! Projekty realizowane w ramach zadania przez nieformalne grupy mieszkańców nie mogą być częścią innego projektu dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-04-14 do 2017-05-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.