Konkurs dotacyjny: Młodzieżowy budżet obywatelski – IV edycja

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Młodzieżowy budżet obywatelski – IV edycja. Oferty należy składać do 12 maja 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-04-21, 12.35
http://www.sxc.hu/photo/990401

Młodzieżowy Budżet Obywatelski - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 roku - to nowoczesna formuła wspierania aktywności społecznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży oraz wzmacniania kluczowych kompetencji uczestników – w szczególności współpracy w zespole i działania projektowego – poprzez wykorzystanie metodyki edukacji pozaformalnej: uczenia się przez działanie i partycypację.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski zakłada wspieranie wyłącznie młodzieżowych grup nieformalnych, realizujących samodzielne projekty i inicjatywy społeczne [nieinwestycyjne] na rzecz lokalnej społeczności Wrocławia.

Od Oferenta oczekuje się kompleksowego wykonania zadania z uwzględnieniem następujących jego elementów:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na realizację projektów zgłoszonych przez młodzieżowe grupy nieformalne.

Procedura wyboru projektów musi być transparentna, zapewniać jawność i uczciwą konkurencję oraz uwzględniać przede wszystkim wkład pracy społecznej członków młodzieżowej grupy nieformalnej i celowość z punktu widzenia społeczności lokalnej.

W skład młodzieżowej grupy nieformalnej muszą wchodzić minimum 3 osoby, które nie ukończyły 21 lat, mieszkające we Wrocławiu i/lub uczące się we Wrocławiu w szkołach gimnazjalnych i/lub ponadgimnazjalnych - jedna z tych osób musi pełnić rolę lidera grupy.

Młodzieżowe grupy nieformalne mogą zrealizować własny projekt w szczególności o charakterze edukacyjnym, ekologicznym, kulturalnym, sportowym lub społecznym.
Wsparcie finansowe jednego projektu ze środków Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 1000,00 zł.
Wyklucza się możliwość ponoszenia kosztów wynagrodzeń związanych z pracą młodzieżowych grup nieformalnych. Młodzieżowe grupy nieformalne realizują projekt w formie wolontariatu.

Młodzieżowe grupy nieformalne muszą być zobowiązane do prowadzenia dokumentacji merytorycznej/finansowej realizowanych projektów.

Koszty finansowe projektów przyjętych do realizacji przez młodzieżowe grupy nieformalne ponosi Oferent.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch 3-godzinnych (razem 6 godz. zegarowych) warsztatów dla minimum 12 osób każdy, o tematyce zarządzania projektem w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim.
3. Opracowanie harmonogramu działań poszczególnych młodzieżowych grup nieformalnych.
4. Wsparcie w procesie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów młodzieżowych grup nieformalnych poprzez szkolenia, doradztwo oraz nadzór merytoryczny i logistyczny nad realizacją projektów.
5. Promocja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, zamieszczenie oraz aktualizacja informacji dotyczących realizowanego zadania oraz projektów przeprowadzanych przez młodzieżowe grupy nieformalne na wskazanej w ofercie stronie internetowej i/lub poprzez media społecznościowe.
6. Ewaluacja zadania. Po zakończeniu realizacji każdego projektu młodzieżowej grupy nieformalnej Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania skuteczności jej działań poprzez udokumentowanie realizacji projektu.
Wnioski, ankiety, uwagi zbierane podczas realizacji zadania należy zebrać w formie raportu i dołączyć do sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
7. Odpowiedzialność za prawidłową realizację zadania publicznego, w tym za wydatkowanie środków finansowych ponosi Oferent. Koszty finansowe projektów
przyjętych do realizacji przez nieformalne grupy młodzieżowe ponosi Oferent.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-04-21 do 2017-05-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.