Wrocław. Cykl warsztatów "Śladami Wrocławskich Spółdzielni Socjalnych"

Organizatorzy zapraszają na bezpłatny cykl z przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej (odpłatnej/ gospodarczej) w organizacjach pozarządowych. Adresowany jest do NGO nieprowadzących działalności gospodarczej ani odpłatnej. Cykl zakłada trzy (4-5; 16-17; 26-27 października) 2-dniowe szkolenia dotyczące aspektów formalnych, biznesplanów i zarządzania. W ramach dni szkoleniowych przewidziany jest udział w wizytach studyjnych.

autor(ka): Paweł Bryk

2017-09-01, 08.56

Zapraszamy na unikatowy, bezpłatny cykl warsztatów z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej w organizacjach pozarządowych. Cykl będzie połączony z wizytami studyjnymi m.in. we wrocławskich spółdzielniach socjalnych.

Cykl z przygotowania i prowadzenia działalności ekonomicznej (odpłatnej/gospodarczej) w organizacjach pozarządowych adresowany jest do podmiotów ekonomii społecznych (najczęściej stowarzyszeń i fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej i odpłatnej*), które zainteresowane są rozwojem własnej organizacji poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego, a wiec założenie spółdzielni socjalnej, uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej w już istniejącej organizacji.

Warsztaty pomogą odpowiedzieć na pytania takie jak:

W jaki sposób zbudować niezależność organizacji i pozyskiwać środki na działalność?

Czy można realizować cele społeczne i wykorzystać narzędzia stosowane w biznesie?

Jak zmienić statut i funkcjonowanie własnej organizacji by móc sprzedawać produkty i usługi?

Na naszych warsztatach uzyskasz wiedzę oraz umiejętności w zakresie:

 • aspektów prawno - finansowych zakładania przedsiębiorstwa społecznego (w tym m.in. działalności odpłatnej, działalności gospodarczej, spółdzielni socjalnych);
 • zarządzania przedsiębiorstwem społecznym;
 • motywowania i dbania o rozwój pracowników i współpracowników;
 • przygotowania oferty biznesowej;
 • konstruowania biznesplanu;
 • pozyskiwania środków na rozwój działalności ekonomicznej i tworzenie miejsc pracy w organizacji pozarządowej;
 • zobaczysz jak w praktyce wygląda funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych i będziesz mógł poznać osoby zaangażowane w rozwój ekonomii społecznej.

Dodatkowo w wyniku warsztatów i spotkań indywidulanych Twoja organizacja będzie miała opracowaną gotową koncepcję na prowadzenie działalności gospodarczej/odpłatnej.

Do udziału w Cyklu szkoleniowym mogą zostać zgłoszone maksymalnie po 2 osoby z organizacji pozarządowej, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • zamieszkują i reprezentują organizację pozarządową zarejestrowaną w KRS posiadającą siedzibę lub prowadzą działalność na terenie następujących powiatów:

- Miasta Wrocław;

- wrocławskiego;

- trzebnickiego;

- wołowskiego;

- średzkiego;

- strzelińskiego;

- oleśnicki;

- milicki;

- oławski;

 • organizacja, którą reprezentują w chwili zgłoszenia *nie ma uruchomionej działalności odpłatnej i gospodarczej, tj. nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców lub nie pobiera opłat za swoje usługi/ może - ale nie musi - posiadać możliwość prowadzania tego typu działalności w statucie;
 • w przypadku większej ilości osób niż miejsc, pierwszeństwo będą miały organizacje, które zgłoszą do udziału co najmniej 1 osobę spełniającą któreś z poniższych kryteriów:

- osoby zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil);

-środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;

- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (tj. więcej niż jeden czynnik);

DATY, MIEJSCA ORAZ TEMATYKA WARSZTATÓW:

4-5 października, Wrocław- Zarządzanie i planowanie strategiczne w organizacji;

16-17 października, Wrocław- Biznesplan działalności odpłatnej/gospodarczej, marketing/sprzedaż;

26-27 października, Wrocław- Aspekty formalno-prawne działalności ekonomiczne organizacji pozarządowej;

Dodatkowo w ramach cyklu szkoleniowego uczestnicy wezmą udział w indywidualnych usługach edukacyjnych - min. 4 godziny z każdym z uczestników, w dogodnych terminach ustalanych indywidualnie.

Osoby biorące udział w cyklu szkoleniowym mogą liczyć na dodatkowe punkty przy ubieganiu się o dotacje ( nawet do 20.000 zł na osobę ) na utworzenie miejsca pracy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Grupa będzie liczyła ok. 16 osób;
 • dla grupy przewidziano 6 dni szkoleniowych (2-dniowe szkolenia) tj. 36 godzin dydaktycznych;
 • szkolenia będą odbywać się we Wrocławiu;
 • wizyty studyjne w dwóch spółdzielniach zostaną wplecione w program szkoleń;
 • każda osoba przed zakwalifikowaniem się do cyklu musi odbyć rozmowę z animatorem/edukatorem;
 • Warsztaty są bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i materiały szkoleniowe;
 • Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu na miejsce warsztatów i ewentualnego noclegu.

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz do dnia 20 września 2017:

odesłanie/dostarczenie jej na adres:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

albo wysłanie e-mailem na: (skan ręcznie podpisanego zgłoszenia).

W razie pytań prosimy o kontakt z:

Biurem RCWIP we Wrocławiu tel. 71 796 3000

oraz z osobą odpowiedzialną za organizację cyklu:

Cykl jest organizowany w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

data wydarzenia: od 2017-10-05 do 2017-10-27
organizator: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
adres: Grabiszyńska 89, 53-503 Wrocław, woj. DS
tel.: 71 796 30 00, faks: 71 796 30 00 wew. 20
e-mail: rcwip@rcwip.pl
www: http://www.rcwip.pl 
organizator: Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości"
adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław, woj. DS
tel.: 71 789 92 15, faks: 71 789 92 14
e-mail: biuro@cwp.wroclaw.pl
www: http://www.cwp.wroclaw.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.