Konkurs dotacyjny: Program prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci - II edycja

Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Program prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we Wrocławiu 2017 – II edycja. Oferty należy składać do 28 września 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-09-06, 15.36

Zajęcia mają być realizowane:
- w placówkach przedszkolnych, obejmować mają wszystkie grupy przedszkolne w danym przedszkolu (liczebność grupy max. 25 dzieci). Zakłada się, że działaniami realizowanymi w ramach zadania zostanie objętych co najmniej 100 wrocławskich placówek przedszkolnych. Wyklucza się tworzenie grup
międzyprzedszkolnych, zajęcia muszą odbywać się dla każdej grupy przedszkolnej osobno. Zajęcia należy realizować w ramach podstawy programowej, zgodnie z wytycznymi zagospodarowania czasu wolnego. Programem mogą być objęte wyłącznie placówki przedszkolne prowadzone przez Gminę Wrocław.

- w co najmniej 15 wrocławskich placówkach szkolnych, dla co najmniej jednej grupy dzieci uczęszczających do klas 1-3 w danej szkole (liczebność grupy max. 15 dzieci). Wyklucza się tworzenie grup międzyszkolnych, a zajęcia muszą odbywać się dla każdej grupy szkolnej osobno. Zajęcia należy
realizować po zakończeniu zajęć lekcyjnych po uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki. Programem mogą być objęte wyłącznie placówki szkolne prowadzone przez Gminę Wrocław.

Zajęcia muszą być realizowane dla każdej z grup przedszkolnych przynajmniej raz w tygodniu, w wymiarze czasowym minimum 30 minut. W szkołach zajęcia muszą być realizowane przynajmniej raz w tygodniu, w wymiarze czasowym minimum 90 minut. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku,
potrzeb rozwojowych i problemów adresatów zadania. Dopuszcza się zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć, a dla uczestników zakup nagród rzeczowych, dyplomów, medali. Dopuszczalna jest organizacja wydarzeń sportowych i turniejów związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem.

Instruktorom zajęć oferent powinien zapewnić materiały do prowadzenia zajęć, takie jak plan zajęć, konspekty zajęć oraz przeprowadzić szkolenia w zakresie właściwej realizacji zadania tj. zgodnie z wytycznymi przedstawionego Programu. Dyrektorom placówek przedszkolnych i szkolnych biorącym
udział w programie oraz rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci powinny zostać przekazane materiały informacyjne na temat realizowanego zadania, np. ulotki, broszury.

Realizacja zadania przewiduje przeprowadzenie pomiarów i testów sprawności fizycznej. Pomiary powinny obejmować min. 50% dzieci biorących udział w programie.

Program prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest traktowany jako jedno przedsięwzięcie, które ma być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-09-06 do 2017-09-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.