Konkurs dotacyjny: Program prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci - II edycja
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Program prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we Wrocławiu 2017 – II edycja. Oferty należy składać do 28 września 2017 r.

Zajęcia mają być realizowane:
- w placówkach przedszkolnych, obejmować mają wszystkie grupy przedszkolne w danym przedszkolu (liczebność grupy max. 25 dzieci). Zakłada się, że działaniami realizowanymi w ramach zadania zostanie objętych co najmniej 100 wrocławskich placówek przedszkolnych. Wyklucza się tworzenie grup
międzyprzedszkolnych, zajęcia muszą odbywać się dla każdej grupy przedszkolnej osobno. Zajęcia należy realizować w ramach podstawy programowej, zgodnie z wytycznymi zagospodarowania czasu wolnego. Programem mogą być objęte wyłącznie placówki przedszkolne prowadzone przez Gminę Wrocław.

- w co najmniej 15 wrocławskich placówkach szkolnych, dla co najmniej jednej grupy dzieci uczęszczających do klas 1-3 w danej szkole (liczebność grupy max. 15 dzieci). Wyklucza się tworzenie grup międzyszkolnych, a zajęcia muszą odbywać się dla każdej grupy szkolnej osobno. Zajęcia należy
realizować po zakończeniu zajęć lekcyjnych po uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki. Programem mogą być objęte wyłącznie placówki szkolne prowadzone przez Gminę Wrocław.

Zajęcia muszą być realizowane dla każdej z grup przedszkolnych przynajmniej raz w tygodniu, w wymiarze czasowym minimum 30 minut. W szkołach zajęcia muszą być realizowane przynajmniej raz w tygodniu, w wymiarze czasowym minimum 90 minut. Zajęcia powinny być dostosowane do wieku,
potrzeb rozwojowych i problemów adresatów zadania. Dopuszcza się zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć, a dla uczestników zakup nagród rzeczowych, dyplomów, medali. Dopuszczalna jest organizacja wydarzeń sportowych i turniejów związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem.

Instruktorom zajęć oferent powinien zapewnić materiały do prowadzenia zajęć, takie jak plan zajęć, konspekty zajęć oraz przeprowadzić szkolenia w zakresie właściwej realizacji zadania tj. zgodnie z wytycznymi przedstawionego Programu. Dyrektorom placówek przedszkolnych i szkolnych biorącym
udział w programie oraz rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci powinny zostać przekazane materiały informacyjne na temat realizowanego zadania, np. ulotki, broszury.

Realizacja zadania przewiduje przeprowadzenie pomiarów i testów sprawności fizycznej. Pomiary powinny obejmować min. 50% dzieci biorących udział w programie.

Program prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest traktowany jako jedno przedsięwzięcie, które ma być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Wrocławia
data publikacji: 2017-09-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!