Konkurs dotacyjny: Pilotażowy Program – Dolnośląskie Małe Granty
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Pilotażowy Program – Dolnośląskie Małe Granty. Oferty należy składać do 27 września 2017 r.

Cel konkursu
1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty na realizację zadania publicznego realizowanego na rzecz społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2. Wzmocnienie postaw obywatelskich społeczności lokalnych Dolnego Śląska, aktywne uczestnictwo nieformalnych grup mieszkańców w projekcie Dolnośląskie Małe Granty poprzez:
a) Umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnych środowiskach
b) Aktywizacja mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej.

Oferty należy składać do 27 września br. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Marszałka
50-411 Wrocław, ul. Mazowiecka 17
pok. nr 1008
z dopiskiem na kopercie „Dolnośląski Mikro Grant – Konkurs”

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
data publikacji: 2017-09-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!