dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

 

Współpracę pomiędzy dwoma sektorami określa Program Współpracy, a za formułowanie opinii na jej temat odpowiada przede wszystkim Wrocławska Rada Pożytku Publicznego.

 

Wrocławska Rada Pożytku Publicznego jako ciało doradcze prezydenta miasta została powołana w 2005 roku, rok po wejściu w życie „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ta ustawa w art. 5 ust. 1 wprowadziła obowiązek współpracy z organizacjami w sferze zadań publicznych. W Radzie znaleźli się przedstawiciele Prezydenta oraz osoby reprezentujące wrocławskie organizacje pozarządowe. Samą Radę powołano na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego powoływana jest co trzy lata, w jej skład wchodzi sześciu przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz sześciu przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta oraz na rzecz jego mieszkańców, wybranych przez te organizacje.

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego odpowiada za instytucjonalizację zasady dialogu obywatelskiego oraz za współpracę pomiędzy wrocławskim samorządu a trzecim sektorem. Będąc ciałem doradczym prezydenta może formułować opinie, które będą brane pod uwagę podczas tworzenia ważnych dla wzajemnej współpracy dokumentów. Rada stworzyła też możliwość wzajemnej wymiany poglądów i współpracy, m.in. nad wspólnym brzmieniem przyszłego Wieloletniego Planu Współpracy, czyli dokumentu określającego zasady długoterminowej współpracy pomiędzy wrocławskim samorządem a III sektorem.

    

Więcej informacji:
Wrocławska Rada Pożytku Publicznego:
http://www.wroclaw.pl/wroclawska_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego,1.dhtml